หน้าหลัก
OTOP
สถานที่ท่องเที่ยว
ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานถาม-ตอบ
ITA
บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ : www.srisooklocal.go.th
 
 
  ประชาสัมพันธ์ รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2567     แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567(รอบ 6 เดือน)     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2567      
 
 
 
   


การจัดงาน "MOI Waste Bank Week - มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ"...

โครงการตรวจคัดกรองโรคทางตาและแก้ไขความผิดปกติด้านการมองเห็นในกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567...

โครงการความร่วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะในชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2567...

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของ อปท. เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567...


การจัดงาน "MOI Waste Bank Week - มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ"...

โครงการตรวจคัดกรองโรคทางตาและแก้ไขความผิดปกติด้านการมองเห็นในกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567...

โครงการความร่วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะในชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2567...

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของ อปท. เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567...

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 นายนครินทร์ สมัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ตัวแทนหมู่บ้าน ร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวดแข่งขันคณะแส...

18 กรกฎาคม 2566 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพเกษตรกรตำบลศรีสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566...

วันที่ 16 มิถุนายน 2566 กิจกรรมส่งเสริมอาชีพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสตำบลศรีสุข(น้ำมันไพล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565...

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566...
 
 
4 มี.ค. 2567 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567
15 ก.พ. 2567 ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนและระยะเวลาการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำปี2567
2 ก.พ. 2567 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม2567
8 ม.ค. 2567 ประชาสัมพันธ์ รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2566
3 ม.ค. 2567 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2566
12 ธ.ค. 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (...
2 เม.ย. 2567 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2567
4 ธ.ค. 2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
1 พ.ย. 2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566
4 ต.ค. 2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2566
12 ก.ย. 2566 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองดุม หมู่ท...
23 ม.ค. 2566 เปิดเผยราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรลาดทับคอนกรีตปืดผิดจราจรแบบแอสฟ...
6 ธ.ค. 2565 ประกาศ เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรลาดทับคอนกรีตปิดผิว...
20 ก.ค. 2565 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงกา...
20 ก.ค. 2565 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงกา...
17 ก.ย. 2564 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร...
Loading...
 
10 ต.ค. 2566 ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปี 2566
3 เม.ย. 2566 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ปี 2566 (ราย 6 เดือน)
3 เม.ย. 2566 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการขอขึ้นทะเบียนผู้พิการ ปี 2566 (ราย 6 เดือน)
3 เม.ย. 2566 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการขอขึ้นทะเบียนอุดหนุนเด็กแรกเกิด ปี 2566 (ราย 6 ...
10 มี.ค. 2565 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนขึ้นทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรก...
10 มี.ค. 2565 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยความพิการ ประจำปี 2565
9 ต.ค. 2566 ข้อมูลสภถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3 เม.ย. 2566 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
30 มี.ค. 2565 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
2 เม.ย. 2564 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
1 ต.ค. 2562 สถติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
2 ต.ค. 2566 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3 ต.ค. 2565 แนวปฏิบัติการจัดการรื่องร้องเรียนการทุจริต
1 ต.ค. 2564 คู่มือและแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอ...
1 ต.ค. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธ...
1 ต.ค. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส...
21 ส.ค. 2561 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2561
25 ส.ค. 2560 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2560
1 ส.ค. 2559 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
1 ส.ค. 2559 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
 

ข้อมูลทั่วไป
 
สารจากนายก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาตำบล
พนักงานส่วนตำบล
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง

 

แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
การติดตามและประเมินผลแผน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อ
ยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใส
(พ.ศ.2566-2570)
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศราคากลาง

 

 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุน สปสช.
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
หน่วยตรวจสอบภายใน
การบริหารงานบุคคล
คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน

 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2564
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2565
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2566
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2567
รายงานผลการประเมิน ITA
 
รายงานผลการประเมิน ITA
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท.(LPA)
 
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)

 

 


 
 

 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 929917 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2561 -