หน้าหลัก
OTOP
สถานที่ท่องเที่ยว
ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานถาม-ตอบ
ITA
บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ : www.srisooklocal.go.th
 
 
  เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองดุม หมู่ที่ 2 (ซอยศรรัก)     เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองดุม หมู่ที่ 2 (ซอยศรรัก)     เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองดุม หมู่ที่ 2 (ซอยศรรัก)      
 
 
 
   


18 กรกฎาคม 2566 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพเกษตรกรตำบลศรีสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566...

วันที่ 16 มิถุนายน 2566 กิจกรรมส่งเสริมอาชีพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสตำบลศรีสุข(น้ำมันไพล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565...

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566...

โครงการฝึกอบรมชุมชนปลอดภัยภายใต้หลัก 3Rs...


18 กรกฎาคม 2566 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพเกษตรกรตำบลศรีสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566...

วันที่ 16 มิถุนายน 2566 กิจกรรมส่งเสริมอาชีพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสตำบลศรีสุข(น้ำมันไพล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565...

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566...

โครงการฝึกอบรมชุมชนปลอดภัยภายใต้หลัก 3Rs...

โครงการฝึกอบรมเครือข่ายหมู่บ้าน/ชุมชน ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565...

15 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุขได้ประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2566...

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 ครูนครินทร์ สมัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ผู้นำชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ได้ลงพื้นที่มอบเงินสด จำนวน 3,000 บาท(ครั้งที่ 2) และได้ให้...

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข จึงขอประชาสัมพันธ์ ...
 
 
12 ก.ย. 2566 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองดุม หมู่ท...
12 ก.ย. 2566 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองดุม หมู่ท...
12 ก.ย. 2566 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเสือ หมู่...
12 ก.ย. 2566 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบอาคารสำนักงาน...
5 ก.ย. 2566 รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ2566 ประจำเดือน สิงหาคม 2566
5 ก.ย. 2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566
12 ก.ย. 2566 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองดุม หมู่ท...
12 ก.ย. 2566 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเสือ หมู่...
12 ก.ย. 2566 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบอาคารสำนักงาน...
5 ก.ย. 2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566
10 ส.ค. 2566 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามหมู่ที่ 5 (ซ...
23 ม.ค. 2566 เปิดเผยราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรลาดทับคอนกรีตปืดผิดจราจรแบบแอสฟ...
6 ธ.ค. 2565 ประกาศ เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรลาดทับคอนกรีตปิดผิว...
20 ก.ค. 2565 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงกา...
20 ก.ค. 2565 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงกา...
17 ก.ย. 2564 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร...
Loading...
 
3 เม.ย. 2566 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ปี 2566 (ราย 6 เดือน)
3 เม.ย. 2566 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการขอขึ้นทะเบียนผู้พิการ ปี 2566 (ราย 6 เดือน)
3 เม.ย. 2566 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการขอขึ้นทะเบียนอุดหนุนเด็กแรกเกิด ปี 2566 (ราย 6 ...
10 มี.ค. 2565 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนขึ้นทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรก...
10 มี.ค. 2565 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยความพิการ ประจำปี 2565
10 มี.ค. 2565 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปี 2565
3 เม.ย. 2566 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
30 มี.ค. 2565 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
2 เม.ย. 2564 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
1 ต.ค. 2562 สถติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
15 พ.ย. 2561 ทดสอบ
3 ต.ค. 2565 แนวปฏิบัติการจัดการรื่องร้องเรียนการทุจริต
1 ต.ค. 2564 คู่มือและแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอ...
1 ต.ค. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธ...
1 ต.ค. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส...
1 ต.ค. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกแล...
21 ส.ค. 2561 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2561
25 ส.ค. 2560 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2560
1 ส.ค. 2559 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
1 ส.ค. 2559 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
 

ข้อมูลทั่วไป
 
สารจากนายก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาตำบล
พนักงานส่วนตำบล
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง

 

แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
การติดตามและประเมินผลแผน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อ
ยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใส
(พ.ศ.2566-2570)
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศราคากลาง

 

 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุน สปสช.
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
หน่วยตรวจสอบภายใน
การบริหารงานบุคคล
คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน

 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2564
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2565
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2566
รายงานผลการประเมิน ITA
 
รายงานผลการประเมิน ITA
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท.(LPA)
 
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)

 

 


 
 

 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 870916 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2561 -