วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ทุกวันทำการ ประจำสัปดาห์ที่4 ของเดือนกันยายน ระหว่างวันที่ 26-30 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
จ้างที่ปรึกษาออกแบบประเมินและสำรวจความพึงพอใจของประชาชน เจ้าหน้าที่รัฐ และหน่วยงานเอกชนที่มาติดต่องานหรือรับบริการสาธารณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข จำนวน 4 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันตามโครงการอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ประจำสัปดาห์ที่2 ของเดือนกันยายน ระหว่างวันที่ 12-16 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อใช้ในการซ่อมเปลี่ยนไฟฟ้าภายในกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมจำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันตามโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ประจำสัปดาห์ที่1 ของเดือนกันยายน ระหว่างวันที่5-9 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
วัสดุอุปกรณ์ในการผลิตสื่อตามโครงการผลิตสื่อสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
26  ส.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันตามโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ประจำสัปดาห์ที่5 ของเดือนสิงหาคม ระหว่างวันที่29-31สิงหาคม-2กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง