วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุจราจร เพื่อใช้เกี่ยวกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2566
จ้างที่ปรึกษาออกแบบประเมินและสำรวจความพึงพอใจของประชาชน เจ้าหน้าที่รัฐ และหน่วยงานเอกชนที่มาติดต่องานหรือรับบริการสาธารณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข จำนวน 4 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณประโยชน์ (ไฟชะโงก) ที่ติดตั้งตามจุดเสี่ยงต่างๆ ตามหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลศรีสุข ที่ชำรุดเสียหายใช้งานไม่ได้ จำนวน 42 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566
ซื้อของรางวัลกิจกรรม และการแข่งขันต่างๆ สำหรับเด็ก ตามโครงการส่งเสริมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566
จ้างเครื่องเสียงพร้อมเวทีการแสดง ตามโครงการส่งเสริมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566
จ้างเตรียมสถานที่ ตามโครงการส่งเสริมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันตามโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ทุกวันทำการประจำสัปดาห์ที่2 ของเดือนมกราคม ระหว่างวันที่9-13 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร มัลติฟังชั่น รหัส 417 58 0003) สำหรับใช้ในกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันตามโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ทุกวันทำการ ประจำสัปดาห์ที่1 ของเดือนมกราคม ระหว่างวันที่3-6มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง