หน้าหลัก
OTOP
ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานถาม-ตอบ
ITA
บริการประชาชน
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ : www.srisooklocal.go.th
 
 
สภาพทั่วไป

 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
1. ด้านกายภาพ
 
         1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือตำบลศรีสุข
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุขเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งของพื้นที่อำเภอสำโรงทาบ ห่างจากอำเภอสำโรงทาบ ไปทางทิศเหนือประมาณ 
8 กิโลเมตร  และมีอาณาเขตติดต่อดังต่อไปนี้
 
 
ทิศเหนือ           ติดต่อเขตบ้านนายาว       อบต.สะโน   อ. สำโรงทาบ  จ. สุรินทร์
 
ทิศใต้             ติดต่อเขตบ้านหนองคู      อบต.หนองไผ่ล้อม อ. สำโรงทาบ  จ. สุรินทร์
 
ทิศตะวันออก        ติดต่อเขตบ้านดู่          อบต.ประดู่    อ. สำโรงทาบ  จ. สุรินทร์
 
ทิศตะวันตก         ติดต่อเขตบ้านขอนแก่น     อบต.หนองฮะ   อ. สำโรงทาบ  จ. สุรินทร์
         1.2  เนื้อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข มีพื้นที่ทั้งหมด  28.4 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 11,181 ไร่ 
         1.3  สภาพภูมิอากาศ
              ในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาวมีระยะเวลาสั้นส่วนในช่วงฤดูร้อนมีช่วงระยะเวลายาวนานที่สุดจนก่อให้เกิดความแห้งแล้ง อุณหภูมิในช่วงฤดูร้อนมีอัตราเฉลี่ยอยู่ที่ 35 องศาเซลเซียส
         1.4 สภาพดิน 
              มีลักษณะเป็นดินเหนียวปนดินทรายในชั้นดินเป็นจำนวนมาก ซึ่งจัดอยู่ในลักษณะชุดดินร้อยเอ็ด
 
2. ด้านการเมือง/การปกครอง
       2.1  เขตการปกครอง     
            เขตพื้นที่การปกครองจำแนกตามผู้นำรายหมู่บ้าน จำนวนทั้งสิ้น  8  หมู่บ้าน  คือ
 
หมู่ที่
 
ชื่อหมู่บ้าน
 
ชื่อผู้นำทางการปกครอง
 
ตำแหน่ง
 
1
 
หนองสระ
 
นายทองบุญ   สินสุพรรณ์
 
ผู้ใหญ่บ้าน
 
2
 
หนองดุม
 
ประจัก        สมัญญา
 
กำนันตำบลศรีสุข
 
3
 
หนองเกาะ
 
นายคำเพียร    ภาคพรม
 
ผู้ใหญ่บ้าน
 
4
 
โคกสมบูรณ์
 
นายอภิสิทธิ์     กงเพ็ชร
 
ผู้ใหญ่บ้าน
 
5
 
ขาม
 
นายวร         บุญทูล
 
ผู้ใหญ่บ้าน
 
6
 
สะแบะ
 
นายเชิญ       ไตรพรม
 
ผู้ใหญ่บ้าน
 
7
 
อียอ
 
นายสมพาล     ต้นทอง
 
ผู้ใหญ่บ้าน
 
8
 
หนองเสือ
 
นายเจียม       นิลทัย
 
ผู้ใหญ่บ้าน
 
          ตำบลศรีสุข ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2421 ขึ้นตรงต่ออำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์  ห่างจากตัวจังหวัดสุรินทร์ 60 กิโลเมตร  มีหมู่บ้านในสังกัดตอนนั้น 16  หมู่บ้านรวมกับตำบลประดู่ในขณะนั้น  ซึ่งมีหลวงไตรปกครอง  ตำบลศรีสุขเมื่อปี พ.ศ.2436  หลวงไตรได้เสียชีวิตลงชาวบ้านได้เลือก นายยา  พิมพ์ทอง เป็นผู้ใหญ่บ้านหนองดุม  และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกำนันตำบลศรีสุข เมื่อปี พ.ศ.2442 พอกำนันเกษียณจึงได้เลือก   นายขาว  สมัญญา    เป็นกำนัน  นายคำ  เจริญตาม  นายรอด  สมัญญา  นายทัน บุญหนัก  นายจิตร จึงพัฒนา ต่อมาปี พ.ศ. 2531 ตำบลศรีสุข มีการแยกตัวเป็นสองตำบลคือตำบลประดู่และตำบลศรีสุข ซึ่งตำบลศรีสุขได้เลือกนายบิน เหล่าวัฒ-นกุล เป็นกำนันในปีพ.ศ. 2541 - 2545  ต่อมาปีพ.ศ.  2545 - 2549  นายถวิล สมัญญา ปีพ.ศ. 2549 – 2553  นายสงค์  จันดากุล ปีพ.ศ.2553 – 2554 นายถนอม คำหาญ และปีพ.ศ. 2554 นายประจัก  สมัญญา เป็นกำนันปกครองตำบลศรีสุข จนถึงปัจจุบัน
          ตำบลศรีสุข ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2421 ขึ้นตรงต่ออำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์  ห่างจากตัวจังหวัดสุรินทร์ 60 กิโลเมตร  มีหมู่บ้านในสังกัดตอนนั้น 16  หมู่บ้านรวมกับตำบลประดู่ในขณะนั้น  ซึ่งมีหลวงไตรปกครอง  ตำบลศรีสุขเมื่อปี พ.ศ.2436  หลวงไตรได้เสียชีวิตลงชาวบ้านได้เลือก นายยา  พิมพ์ทอง เป็นผู้ใหญ่บ้านหนองดุม  และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกำนันตำบลศรีสุข เมื่อปี พ.ศ.2442 พอกำนันเกษียณจึงได้เลือก   นายขาว  สมัญญา    เป็นกำนัน  นายคำ  เจริญตาม  นายรอด  สมัญญา  นายทัน บุญหนัก  นายจิตร จึงพัฒนา ต่อมาปี พ.ศ. 2531 ตำบลศรีสุข มีการแยกตัวเป็นสองตำบลคือตำบลประดู่และตำบลศรีสุข ซึ่งตำบลศรีสุขได้เลือกนายบิน เหล่าวัฒ-นกุล เป็นกำนันในปีพ.ศ. 2541 - 2545  ต่อมาปีพ.ศ.  2545 - 2549  นายถวิล สมัญญา ปีพ.ศ. 2549 – 2553  นายสงค์  จันดากุล ปีพ.ศ.2553 – 2554 นายถนอม คำหาญ และปีพ.ศ. 2554 นายประจัก  สมัญญา เป็นกำนันปกครองตำบลศรีสุข จนถึงปัจจุบัน
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 816036 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2561 -